Tra Cứu Màu
Màu
Đỏ (R): 255

Xanh lá (G): 255

Xanh dương (B): 255
Mã hex: