Theme CSS của trang Wikidot được thêm vào code HTML của bạn, nên kiểu dáng của nội dung trong đó sẽ giống với nội dung bên ngoài.

Có thể thêm collapsible vào code HTML!


Và có thể thêm cả blockquote!

Có thể sử dụng cả thuộc tính hideLocation="bottom"!