Hộp sập trong hộp sập!
Lại 1 cái hộp sập ở trong 1 cái hộp sập.
Ủa vẫn được à?
Phew, cuối cùng cũng hết!