Mã Xác Nhận:

Mã vật thể: SCP-2505

Phân loại:

Quy trình Lưu trữ Đặc biệt:

Miêu tả: